Abbott Veterans Jobs

Mobile abbott Logo

Veterans at Abbott

Job Information

Abbott Delivery Staff in Hanoi, Vietnam

 • Nhận đơn hàng hằng ngày từ trưởng nhóm

 • Sắp xếp hàng hoá (sản phẩm sữa hộp) lên xe tải hoặc xe máy theo tuyến để giao cho khách hàng

 • Đi theo xe tải để giao hàng cho khách hàng theo lịch trình

 • Giao hàng đúng khách hàng và đúng địa chỉ

 • Chịu trách nhiệm chất lượng và số lượng vận chuyển

 • Thu tiền từ khách hàng và nộp tiền lại công ty vào cuối ngày

 • Bảo đảm hàng hóa được vận chuyển đúng với phiếu giao hàng (đúng mặt hàng, đúng ngày, đúng quy định, v.v...)

 • Chịu trách nhiệm chất lượng và số lượng vận chuyển

 • Xuất phiếu giao hàng và thu hồi chứng từ cần thiết

 • Hỗ trợ đồng nghiệp

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

An Equal Opportunity Employer

Abbot welcomes and encourages diversity in our workforce.

We provide reasonable accommodation to qualified individuals with disabilities.

To request accommodation, please call 224-667-4913 or email corpjat@abbott.com

DirectEmployers