Abbott Veterans Jobs

Mobile abbott Logo

Veterans at Abbott

Job Information

Abbott Trade Sales Representative in Ho Chi Minh City, Vietnam

• Thực hiện các bước bán hàng cơ bản

• Các phép toán qui đổi trong sales

• Hồ sơ bán hàng, tuyến bán hàng, đánh giá thực hiện

• Trưng bày và bán đủ các nhãn hang

• Thu công nợ, cân đối công nợ

• Nghiên cứu số liệu của mỗi cửa hang

• Thống kê, lựa chọn và phát triển cửa hàng mới

• Thống kê hàng tồn kho theo kế hoạch bán hang

• Báo cáo bán hàng hằng ngày

• Tiêu chuẩn chuyên nghiệp của sales

• Đạt độ bao phủ & đơn hàng hiệu quả

• Nâng câp và duy trì cửa hàng

• Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh

• Đạt chỉ tiêu

An Equal Opportunity Employer

Abbot welcomes and encourages diversity in our workforce.

We provide reasonable accommodation to qualified individuals with disabilities.

To request accommodation, please call 224-667-4913 or email corpjat@abbott.com

DirectEmployers