Abbott Veterans Jobs

Mobile abbott Logo

Veterans at Abbott

Job Information

Abbott Payable Accountant in Thuan An, Vietnam

  • Nhận hợp đồng mua hàng từ các bộ phận : Kiểm tra nội dung, các điều khoản liên quan đến nội dung thanh toán, hạn côngnợ….

  • Nhận đề nghị thanh toán, xác nhận công nợ (hóa đơn) và kiểm tra tất cả hồ sơ thanh toán, hồ sơ xác nhận công nợ trong nước, thanh toán tạm ứng chi phí.

  • Lập hồ sơ thanh toán công nợ phải trả trong nước

  • Theo dõi, quản lý công nợ tạm ứng của nhân viên trong công ty

  • Theo dõi quản lý công nợ phải trả cho nhà cung cấp trong nước.

  • Phối hợp với kế toán ngân hàng để đảm bảo các khoản thanh toán đúng hạn và xác nhận với đối tác.

  • Hạch toán vào phần mềm các nghiệp vụ liên quan.

  • Lập báo cáo công nợ phải trả, tạm ứng

  • Hoàn thành các công việc khác được quản lý yêu cầu

An Equal Opportunity Employer

Abbot welcomes and encourages diversity in our workforce.

We provide reasonable accommodation to qualified individuals with disabilities.

To request accommodation, please call 224-667-4913 or email corpjat@abbott.com

DirectEmployers